Buderus Logano S111-2Buderus Logano S111 to naprawdę dobre kotły dol­nego spa­la­nia. Trudno zna­leźć w nim poważne wady kon­struk­cyjne, da się w nim palić zna­ko­mi­cie bez potrzeby jakich­kol­wiek przeróbek.

Co ważne, naj­niż­sza dostępna moc kotła to już 12kW (w zasa­dzie 13,5kW na węglu kamien­nym), a więc sporo mniej niż np. w przy­padku Defro DS czy Via­drusa U24.

Nie bez zna­cze­nia jest sto­sun­kowo niska cena tego kotła. Naj­mniej­szy egzem­plarz kosz­tuje ok. 2600zł, o ponad 800zł mniej niż choćby Defro DS, nie mówiąc już o pospo­li­tych kotłach górno-dolnych. Gra­tis dostaje się miar­kow­nik, a za dodat­kową opłatą można mieć od razu zain­sta­lo­waną wężow­nicę schładzającą.

 

Główne zalety kotła Buderus Logano S111-2

  • ma wła­ści­wie wszyst­kie dobre cechy kotła dol­nego spalania
  • pro­stota — nie wymaga ener­gii elek­trycz­nej, ste­ro­wany za pomocą mecha­nicz­nego miar­kow­nika ciągu
  • cena — jak na dobry kocioł DS jest bar­dzo tani

Wady kotła Buderus Logano S111-2

  • Nie można powie­dzieć, że ten kocioł nie ma wad, ale jeśli jakieś są, to są dobrze ukryte. Minu­sem może być sto­sun­kowo mała komora zasy­powa — 27 litrów w mocach 13,5kW oraz 16kW. Lecz to typowe dla więk­szo­ści kotłów dol­nego spa­la­nia dostęp­nych na rynku. Do pale­nia węglem jest wystar­cza­jąca, gorzej w przy­padku drewna.

Buderus Logano S111-2